KERSEN Polish Pottery (Ceramika z Boleslawca) Official Importer

取扱いメーカー

Zaklady Ceramiczne“BOLESLAWIEC”社ザクワディ・ツェラミチネ・ボレスワヴィエツ社

 • Zaklady Ceramiczne “BOLESLAWIEC” 01
 • Zaklady Ceramiczne “BOLESLAWIEC” 02

VENA社ヴェナ社

 • VENA 01
 • VENA 02

WIZA社ヴィザ社

 • WIZA 01
 • WIZA 02

Kalich社カリヒ社

 • KALICH 01
 • KALICH 02

Millena社ミレナ社

 • Millena 01
 • Millena 02

Ceramika Tyrcz 社ツェラミカ・ ティルチ社

 • Ceramika Artystyczna 01
 • Ceramika Artystyczna 02

Ceramika Artystyczna社ツェラミカ・アルティスティチナ社

 • Ceramika Artystyczna 01
 • Ceramika Artystyczna 02

各メーカーの詳細の紹介は、EC サイトの「取扱いメーカーとその特徴」 ページをご覧下さい。

詳細をみる DETAIL
KERSEN online shop